ŠTATÚT SÚŤAŽE

Názov súťaže

(ďalej len „Štatút“)

 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. organizátor súťaže (ďalej len „organizátor“)

Obchodné meno: Grape PR, s.r.o.

 

Sídlo:
Bajkalská 22

821 09 Bratislava

 

IČO: 47 695 595

 

DIČ: 2024044561

 

Zapísaný v registri: zapísaná v Obchodnom reg. Slovenskej republiky

Okresného súdu Bratislava I.

vložka číslo: 97592/B

 

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od (2.8.2020) do (13.8.2020, 12.00 hod.).  V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť (osoby staršie ako 18 rokov)

Súťaže sa nemôže zúčastniť ( zamestnanec Slovak Parcel Service)

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže dal zaujímavý tip, čo sa oplatí na Slovensku vidieť (kde trávite dovolenku). 

Súťažiaci musí dať aj LIKE facebook page Slovak Parcel Service. 
 

5. Výhra

Výhrou v súťaži poukážka do Aquaparku Senec pre 4-člennú rodinu (2 dospelí + 2 deti) 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov (bude vyhlásený na stránke facebook a bude vyzvaný aby zaslal adresu, na ktorú mu bude zaslaná výhra)

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené (na stránke fcbk). Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8. Ochrana osobných údajov

Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Viac informácií https://www.grapepr.sk/ochrana-osobnych-udajov

 9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 6.7.2020