ŠTATÚT SÚŤAŽE

Názov súťaže

(ďalej len „Štatút“)

 

 

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „organizátor“)

Obchodné meno: Grape PR s.r.o

Sídlo: Bajkalská 22

821 09 Bratislava

 

IČO: 47 695 595

 

DIČ: 2024044561

 

Zapísaný v registri: 28.2 2014

zapísaná v Obchodnom reg. Slovenskej republiky

Okresného súdu Bratislava I.

vložka číslo: 97592/B

 

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od (30.6 2020) do (3.7 2020). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť (osoby staršie ako 18 rokov)

Súťaže sa nemôže zúčastniť (zamestnanec spoločnosti Slovak Parcel Service)

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže (musí poslať vysvedčenie svojho dieťaťa)

5. Výhra

Výhrou v súťaži je ( tablet)

 

Na výhru nie je právny nárok a nie je súdne a právne vymáhateľná, vrátane vymáhania účasti v súťaži.

Organizátor dáva do pozornosti, že od zdanenia sú oslobodené len prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 €. V prípade nepeňažnej výhry výhercom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, organizátor oznámi výhercovi nadobúdaciu hodnotu nepeňažnej výhry, aby výherca mohol predmetnú výhru správne zdaniť.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov (bude vyžrebovaný na základe zaslanej odpovede)

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené (kde na facebooku). Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady organizátora. Vyžrebovaný výherca berie na vedomie, že v prípade, ak zásielku s výhrou neprevezme, stráca na výhru nárok a výhra prepadá v prospech organizátora.

8. Ochrana osobných údajov

(Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov)

9. Záverečné ustanovenia

Každý účastník súťaže účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči účastníkovi súťaže u žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, zaväzuje sa ich dodržiavať a zároveň udeľuje súhlas organizátorovi ako prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich poskytnutých osobných údajov požadovaných vo vyhlásení súťaže  za účelom účasti v súťaži, jej vyhodnotenia, kontaktovania výhercu súťaže, uverejnenia výhercov na internetovej stránke organizátora, alebo na sociálnych sieťach, archivovania výsledkov súťaže organizátorom súťaže. Súhlas sa poskytuje dobrovoľne. Súhlas sa udeľuje na dobu 6 mesiacov po skončení súťaže. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže a pred žrebovaním výhry má za následok vyradenie účastníka zo súťaže. Odvolať súhlas možno zaslaním emailovej správy na emailovú adresu info@grapepr.sk

Práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby účastníkovi prináležia v zmysle platných právnych predpisov. Dotknutá osoba má podľa zákona č. 18/2018 Z.Z.o ochrane osobných údajov (Zákon) právo:

 1. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby v zmysle § 21 Zákona,
 2. na opravu osobných údajov v zmysle § 22 Zákona,
 3. na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23 Zákona,
 4. na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle § 24 Zákona,
 5. namietať spracúvanie osobných údajov v zmysle § 27 Zákona,
 6. na prenosnosť osobných údajov v zmysle § 26 Zákona,
 7. aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú za podmienok uvedených v § 28 Zákona .
 8. kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov,
 9. podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona v prípade, ak tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Zákonom,
 10. pred ďalším spracúvaním osobných údajov na poskytnutie informácie o inom účele, ak má prevádzkovateľ v  úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

  

Pravidlá súťaže sú okrem zverejnenia na webovej stránke organizátora súťaže tiež uložené k nahliadnutiu v sídle organizátora súťaže.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny pravidiel súťaže počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania alebo prerušenia.

Výhry nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry než je určená organizátorom súťaže, resp. kompenzácie.

Osoby   konace   v rozpore   s   pravidlami   súťaže   nebudú   do   súťaže   zaradené. Organizátor súťaže si ďalejvyhradzuje pvo úplne vylúčiť účastníka zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastníkdosiahol účasť v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore sdobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť či pôjde o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutieorganizátora súťaže je konné, bez možnosti odvolania.

Pvo na výhru nie je možné postúpiť alebo previesť na inú osobu pred jej vyplatením súťažiacemu.

Organizátor súťaže  nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nespvnymi údajmi poskytnutými   účastníkom,   alebo   v   súvislosti   s   neuplatnením,   nevyzdvihnutím,   resp. nevyužitím   výhry

Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke info@grapepr.sk

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 29.6.2020